Categorieën
Politiek en Geloof

Voor artikel 23, maar tegen moslimscholen!

De PVV misgunt moslims hun recht op bijzonder onderwijs, maar staat paradoxaal genoeg pal voor de onderwijsvrijheid. Evert te Winkel snapt er niets van.

Op glansrijke wijze wist de PVV dinsdag alle aandacht van de inhoud af te houden door opnieuw twee fractieleden uit de partij te laten stappen. De hele avond ging het nieuws nergens anders over. Ook niet over het PVV-verkiezingsprogramma (pdf) dat dezelfde dag gepresenteerd werd en een aantal opvallende elementen bevat.

Zo zouden volgens de PVV dierenrechten in de Grondwet moeten en de rituele slacht verboden moeten worden. Met name de eerste is vooral symboolpolitiek, de overheid heeft zelf maar heel weinig dieren in bezit, dat deze dieren goed verzorgd moeten worden kan heel goed wettelijk geregeld worden. Daar hebben deze dieren geen grondrechten voor nodig. Waarschijnlijk is dit het persoonlijke speeltje van Dion Graus. Je gunt het hem ook.

De tweede gaat over een veel langer lopende discussie, ook binnen religieuze kringen:  Voor hoeverre wegen de rechten van religieuze minderheden op tegen de wens van de meerderheid om alle dieren verdoofd te slachten (behalve bij de jacht)? Bij de PVV lijkt niet de joodse rituele slacht het probleem, maar de islamitische. De islam is het onderwerp waar Wilders zijn pijlen steeds opnieuw op richt, zelfs al moet hij daarvoor grote inconsistenties in zijn verkiezingsprogram toestaan. Het meest dramatisch maakt Wilders dit in de onderwijsparagraaf van het program, waarvan ik de laatste vijf punten citeer:

“-Veel vaderlandse geschiedenis in het curriculum
-Onze vlag wappert op alle scholen
-Geen hoofddoekjes in de klas
-Handhaving artikel 23, bijzonder onderwijs blijft intact
-Islamitische scholen gaan dicht”

Grofweg zijn de eerste twee van deze punten nationalistisch van aard, de laatste drie zijn gericht op religieuze uitingen. Geen islamitische religieuze uitingen in de klas, door bijvoorbeeld hoofddoekjes, maar wel nationalistische uitingen op of bij de school door de Nederlandse vlag. Veel vaderlandse geschiedenis: Laat de leerlingen maar leren dat tot 1949 Nederland het land met de grootste moslimbevolking van de wereld was.

Islamitische scholen worden afgeschaft, maar het artikel 23 van de Grondwet blijft gehandhaafd:

“1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.
5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.”

Als het over het bijzonder onderwijs gaat, dan zijn vooral het tweede, het vijfde, het zesde en het zevende lid belangrijk. Daaruit wordt duidelijk dat ‘richting’ niet specifiek religieus hoeft te zijn, maar wel dat er geen beperkingen zijn aan de religieuze richtingen. Er moeten wel wettelijke kwaliteitseisen worden gesteld, net zoals bij openbare scholen. Dat dit grondwetsartikel dus onverkort ook voor de islamitische bevolking van ons land geldt lijkt voor Wilders niet belangrijk. Grondwettelijk gezien heeft Wilders namelijk geen middelen om islamitische basisscholen tegen te gaan.

Gelukkig maar. De vrijheid voor mij geldt ook voor anderen. De vrijheid van protestanten, katholieken, joden, boeddhisten, socialisten, links-liberalen en mensen met andere opvattingen over onderwijs is er ook voor moslims.

Door Evert te Winkel

Initiatiefnemer van Vrijzinnig Evangelisch. Ooit een wat zurige bijna-ex-evangelische, inmiddels opbouwend-kritisch evangelisch. Probeert aardiger te zijn.

Één reactie op “Voor artikel 23, maar tegen moslimscholen!”

Een hoofddoekje of een kruisje om je nek is een individuele uiting. Een vlag op een school een collectieve. Die twee zijn van een andere orde, dus die moet je niet met elkaar willen vergelijken.
Niet dat ik graag een verbod op de individuele uiting zie. En voor wat betreft die Nederlandse vlag op scholen, waarom niet? Liever dat dan een vlag met een halve maan erop.