Huisregels

Hier houden wij ons aan
Vrijzinnig Evangelisch heeft niet tot doel om enige organisatie, kerk of persoon kapot te maken. Het doel van deze website is om een plaats te bieden waar de discussie over een vrij en verstandig christendom mogelijk is en gestimuleerd wordt. Daarom komen wij met prikkelende bijdragen, satire en ruimhartige vrolijkheid.

1. Journalistiek heeft de taak burgers te informeren om voluit hun rol als burger in hun samenleving te kunnen vervullen.
1.1 Die rol is in een relatief open en vrije samenleving zoals Nederland anders dan in andere samenlevingen.
1.2 In het geseculariseerde Nederland is relatief weinig aandacht voor mainstream-religie. Als religie besproken wordt in één van de grote journalistieke publicaties, dan betreft dat vooral de extremen. Het beeld ontstaat daardoor alsof religie abnormaal is. Ieder mens, ook in Nederland, is uiteindelijk behept met religieuze behoeften en religieus gedrag en daarmee is religie een belangrijk onderdeel van deze samenleving. Vrijzinnig Evangelisch richt zich specifiek daarop.
1.3 Om als burger in deze samenleving goed te kunnen functioneren heeft deze juiste en getoetste kennis nodig en een helder paradigma om deze kennis in te ordenen. Een paradigma ontwikkelt zich op redelijk organische wijze na verloop van tijd en door ontwikkelt zich het beste door systematische studie. Vrijzinnig Evangelisch kan en wil hier een rol in spelen.
1.4 De burger heeft niet alleen een eigen paradigma nodig, maar om het gesprek met andersdenkenden aan te kunnen gaan is kennis van en begrip voor andere paradigma’s noodzakelijk. Vrijzinnig Evangelisch tracht over de grenzen van het eigen paradigma heen te kijken om dialoog te bevorderen.

2. Waarheid en waarachtigheid staan ook bij Vrijzinnig Evangelisch voorop.
2.1 Auteurs op Vrijzinnig Evangelisch willen over allerlei onderwerpen op het vlak van religie met elkaar en met anderen het gesprek aangaan en aan waarheidsvinding doen. Daarom publiceert Vrijzinnig Evangelisch nieuws en prikkelende en beargumenteerde opinies.
2.2 Waarheid betreft niet alleen specifieke feiten, maar ook een totaalbeeld dat opgeroepen wordt. Daarom maakt de redactie een inschatting van de redelijkheid van een bewering en van de deugdelijkheid van de argumenten.
2.3 Een inbreuk op de waarheidsnorm is niet alleen het verspreiden van feitelijk onjuiste beweringen, maar ook het bewust weglaten van nuanceringen of feiten die beweringen tegenspreken.

3. Personen en organisaties die zogezegd het hoofd boven het maaiveld uitsteken, bijvoorbeeld door een prikkelende mening in het openbaar te uiten of zich op een opvallende manier te gedragen, hoeven door Vrijzinnig Evangelisch niet in bescherming genomen worden. Wij achten ons dan ook vrij om over deze personen of organisaties te publiceren.
3.1 Onder de vrijheid over personen te schrijven valt niet het aanvallen van personen op eigenschappen die niet ter zake doen, zoals geslacht, seksuele geaardheid, religie, (politieke) overtuiging, ras of sociale afkomst. Natuurlijk zijn personen voluit aanspreekbaar op gedrag of uitingen.
3.2 Soms moeten personen tegen zichzelf in bescherming genomen worden, omdat  zij niet weten wat er gebeurt wanneer zij een publiek figuur worden. In deze gevallen zal Vrijzinnig Evangelisch soepelheid betrachten in bovenstaande. Waar wij de grens leggen is aan ons, daar hoeven wij geen verantwoording over af te leggen.

4. Vrijzinnig Evangelisch is niet zuur. Wanneer wij fouten maken of personen of organisaties op een onjuiste manier behandelen of in de publiciteit brengen zullen wij ruimhartig rectificeren.
4.1 Een opinie die door bepaalde personen niet gewaardeerd wordt rectificeren wij niet, rectificatie achten wij alleen nodig bij feitelijke onjuistheden of grove schendingen van iemands persoonlijke levenssfeer.
4.2 Wanneer wij in onze ogen verkeerd behandeld worden, achten wij ons vrij om daarover te publiceren, niet met het doel om personen of organisaties te beschadigen, maar met het doel om vrije discussie te stimuleren.

5. Vrijzinnig Evangelisch voelt zich niet verantwoordelijk voor vermeende smakeloosheid.
5.1 In een eerlijke en vrije discussie dient (vrijwel) alles gezegd te kunnen worden en is iedere mening in principe gelijkwaardig, ook de smakeloze of ongeliefde mening. Een argumentatie kan echter beter en minder goed zijn, dat is de maatstaf in de discussie op Vrijzinnig Evangelisch.

6. Vrijzinnig Evangelisch is niet bedoeld om met God te spotten, noch om (elementen van) enig geloof in een kwaad daglicht te stellen.
6.1 Wanneer over geloof, religie of levensbeschouwing gediscussieerd wordt, dan gaat het ook over de inhoud van geloof, religie of levensbeschouwing. Dat kan soms pijnlijk zijn voor gelovigen én ongelovigen. Waar gehakt wordt, vallen spaanders.
6.2 Ook als personen soms gekwetst worden door uitingen op Vrijzinnig Evangelisch; dit is niet de bedoeling, maar is ook niet altijd vermijdbaar. Wij trachten wel om voorzichtig te opereren.

7. Hoewel Vrijzinnig Evangelisch een evangelisch initiatief is, zijn ook personen van iedere andere denkrichting zeer welkom, van atheïsten tot rooms-katholieken en van ongelovig tot behoudend charismatisch.
7.1 Wij schrijven geen enkele denkrichting bij voorbaat af.
7.2 Dat wil niet zeggen dat Vrijzinnig Evangelisch ook iedere scheet vanuit een denkrichting publiceert, wij selecteren zorgvuldig.

8. Meedoen in het publieke debat vergt lef. Desondanks vragen wij van onze auteurs dat zij altijd onder eigen naam publiceren.
8.1 Het publiceren van opvattingen onder eigen naam zorgt voor een gezicht voor hen die het er mee eens zijn en hen die het er niet mee eens zijn.
8.2 Belangrijk is ook dat door meerdere publicaties van dezelfde persoon te vergelijken, dat kan bij publicatie onder eigen naam, de ontwikkeling van het denken zichtbaar wordt.
8.3 Iedere levensbeschouwelijke richting vergt voormannen (en -vrouwen) en volgers. Dat werkt alleen bij publicatie onder eigen naam.

Journalistiek
Vrijzinnig Evangelisch houdt zich in principe aan de leidraad van de Raad van de Journalistiek. Wij maken onderscheid tussen feiten, beweringen en meningen, geven ruimhartig bronvermelding en trachten te voorkomen dat wij iemand beschadigen in zijn of haar privéleven. Op deze zaken is Vrijzinnig Evangelisch voluit aanspreekbaar. Een uitspraak van de Raad achten wij bindend.

Voor reacties gelden de volgende regels.
1. De reacties moeten on-topic zijn.

2. Reclame voor personen, producten of organisaties is niet toegestaan. Natuurlijk spreekt het voor zich dat er on-topic bepaalde vrijheid is om meningen te geven over personen, producten of organisaties, mits onderbouwd met argumenten.

3. Respect moet binnen reacties voorop staan. Op inhoudelijke gronden mag gediscussieerd worden, persoonlijke gebrekkigheden mogen niet zonder goede reden uitgelicht worden. Ook gescheld of reacties met een discriminatoire inhoud worden niet geaccepteerd.

4. Bedreigingen of berichten met een bedreigende inhoud, gericht op personen of organisaties of anderszins herkenbare groepen, geuit op welke wijze dan ook, hetzij in de reacties op de website, hetzij via Twitter, Facebook of e-mail zijn strikt verboden. Wie zich hier schuldig aan maakt krijgt een waarschuwing, moderatie of in ernstige gevallen een (permanente) block en het bericht wordt indien mogelijk verwijderd.

5. Bij reacties die op enige wijze de grens van de wet overschrijden kan de politie ingeschakeld worden.

6. Wie zich na herhaaldelijk misdragen niet betert, wordt geblokkeerd.

7. De redactie is eindverantwoordelijk en beoordeelt reacties op taalgebruik en respect voor anderen. Er vindt in de discussieruimte geen inhoudelijke screening plaats op argumenten. Tegen de keuzes van de modererende redactie is geen beroep mogelijk.